Sääntömuutosesitys 30.1.2020, päivitetty 21.3.2020

Suomen Connemarayhdistys ry

Suomen Connemarayhdistys ry Finska Connemaraföreningen rf

Esitys uusiksi säännöiksi

Yhdistyksen säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Connemarayhdistys ry Finska Connemaraföreningen rf. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirja- ja rekisteröimiskieli suomi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko valtakunta.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tehdä tunnetuksi maan connemaraponikantaa sekä käyttö- että jalostusponina rodun alkuperämaan periaatteiden ja rotumääritelmän mukaisesti, kuten myös lisätä kasvattajien tietoja ja taitoja.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan seuraavin toiminnoin

 • järjestää connemaraponeille näyttelyjä ja kilpailuja
 • jakaa palkintoja poneille ja kasvattajille
 • harjoittaa toimialaansa liittyvää tiedotus-, neuvonta-, esitelmätoimintaa ja järjestää kursseja jäsenilleen
 • julkaisee toimialaansa liittyvää lehteä
 • järjestää opintoretkiä
 • välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta toimialaansa liittyviä tuotteita
 • edistää kotimaisten connemaraponien jalostusta aloittein ja tiedonannoin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.

3 §

Yhdistys on avoin kaikille connemaraponeista kiinnostuneille. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen johtokunta voi hyväksyä yhdistyksen varsinaisia jäseniä ainaisjäseniksi, jotka suorittavat yhdistykselle ainaisjäsenmaksun, jonka jälkeen heillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Ainaisjäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen tai ainaisjäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perhejäsen. Perhejäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen johtokunta voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi. Kunniajäsen on äänioikeutettu jäsen, jolla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

4 §

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 §

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 muuta varsinaista jäsentä. Johtokunnan varsinaiset jäsenet valitaan kolmeksi toimikaudeksi.

Puheenjohtajan kauden pituuden määrittäminen ja puheenjohtajakauden maksimipituus: Jos henkilö valitaan puheenjohtajaksi kesken johtokuntakauden, puheenjohtajuus jatkuu kauden loppuun. Sen jälkeen sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi vielä yhdeksi täydeksi kaudeksi eli kolmeksi vuodeksi. Maksimissaan sama henkilö voi toimia puheenjohtajana kuusi vuotta kerrallaan, sen jälkeen vaaditaan tauko.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Johtokunnan kokous on mahdollista järjestää myös etäkokouksena.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä ovat läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

8 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä, maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kirjallisesti vähintään neljätoista päivää ennen kokousta.

11 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta tai on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kuukauden pituinen. Päätökseen tarvitaan 2/3 enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi viimeinen yhdistyksen kokous päättää, millä tavoin yhdistyksen varat käytetään connemaraponien jalostuksen edistämiseksi Suomessa.

Muussa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

86 Comments

 1. Pingback: tadalafil

 2. Pingback: cialis black 800

 3. Pingback: where to buy generic viagra over the counter

 4. Pingback: where to buy viagra online

 5. Pingback: buy sildenafil online paypal

 6. Pingback: whats the max safe dose of tadalafil xtenda for a healthy man

 7. Pingback: sildenafil online no prescription

 8. Pingback: mildfil tadalafil tablets 5mg

 9. Pingback: cheap female viagra online

 10. Pingback: cialis contraindications

 11. Pingback: cialis

 12. Pingback: tricare pharmacy crestor

 13. Pingback: chinese online pharmacy

 14. Pingback: canada pharmacy cialis

 15. Pingback: 100mg sildenafil price

 16. Pingback: canadian pharmacy online cialis

 17. Pingback: average cost of viagra 100mg

 18. Pingback: alprazolam indian pharmacy

 19. Pingback: tadalafil generic availability

 20. Pingback: viagra over the counter usa

 21. Pingback: sildenafil 100mg canada pharmacy

 22. Pingback: viagra online order in india

 23. Pingback: viagra price

 24. Pingback: generic brand viagra

 25. Pingback: order generic viagra from canada

 26. Pingback: when will teva's generic tadalafil be available in pharmacies

 27. Pingback: tadalafil wiki

 28. Pingback: buy cialis with no persciption

 29. Pingback: cialis online uk

 30. Pingback: neurontin impuissance

 31. Pingback: can sulfamethoxazole and ibuprofen be taken together

 32. Pingback: flagyl homme

 33. Pingback: tamoxifen strengths

 34. Pingback: valtrex palpitations

 35. Pingback: what not to take with pregabalin

 36. Pingback: lisinopril diketopiperazine

 37. Pingback: medco metformin

 38. Pingback: furosemide pills

 39. Pingback: rybelsus oral semaglutide

 40. Pingback: rybelsus release date

 41. Pingback: semaglutide zulassung deutschland

 42. Pingback: benadryl and zoloft

 43. Pingback: metronidazole microspheres

 44. Pingback: how long does it take for lexapro to kick in

 45. Pingback: is duloxetine

 46. Pingback: cymbalta 30

 47. Pingback: gabapentin sospensione

 48. Pingback: does cephalexin make you urinate more

 49. Pingback: keflex and diabetes

 50. Pingback: viagra 50mg tablets price in india

 51. Pingback: what is fluoxetine for dogs

 52. Pingback: should i take escitalopram in the morning or at night

 53. Pingback: cephalexin tablet

 54. Pingback: over the counter ciprofloxacin

 55. Pingback: bactrim forte

 56. Pingback: bactrim for uti 7 days

 57. Pingback: para que sirve el amoxicillin

 58. Pingback: citalopram para que sirve

 59. Pingback: simvastatin and ezetimibe in aortic stenosis seas trial

 60. Pingback: diclofenac sodium topical gel over the counter

 61. Pingback: flexeril 20 mg

 62. Pingback: depakote 125mg

 63. Pingback: what does generic flomax look like

 64. Pingback: ddavp absorption

 65. Pingback: effexor max dose

 66. Pingback: medication cozaar

 67. Pingback: nausea with contrave

 68. Pingback: does augmentin cause diarrhea

 69. Pingback: diltiazem side effects mayo clinic

 70. Pingback: can aspirin lower blood pressure

 71. Pingback: amitriptyline hcl

 72. Pingback: allopurinol renal dosing

 73. Pingback: aripiprazole drug interactions

 74. Pingback: celecoxib vs meloxicam

 75. Pingback: celebrex copay card

 76. Pingback: bupropion and weed

 77. Pingback: does augmentin treat strep throat

 78. Pingback: buspar reviews for anxiety

 79. Pingback: half life of repaglinide

 80. Pingback: mechanism of action of semaglutide

 81. Pingback: acarbose postprandial

 82. Pingback: robaxin dosage for dogs

 83. Pingback: protonix cost

 84. Pingback: actos walmart

 85. Pingback: side effects of missed dose of abilify

 86. Pingback: remeron addiction

Comments are closed.

Back to Top