Yhdistyksen säännöt

Suomen Connemarayhdistys Ry

Suomen Connemarayhdistys ry, Finska Connemaraföreningen rf
Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 20.8.2003.

Yhdistyksen säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Connemarayhdistys ry Finska Connemaraföreningen rf.
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirja- ja rekisteröimiskieli suomi.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena on koko valtakunta.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tehdä tunnetuksi maan connemaraponikantaa sekä käyttö- että jalostusponina rodun alkuperämaan periaatteiden ja rotumääritelmän mukaisesti, kuten myös lisätä kasvattajien tietoja ja taitoja.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan seuraavin toiminnoin

järjestää connemaraponeille näyttelyjä ja kilpailuja
jakaa palkintoja poneille ja kasvattajille
harjoittaa toimialaansa liittyvää tiedotus-, neuvonta-, esitelmätoimintaa ja järjestää kursseja jäsenilleen
julkaisee toimialaansa liittyvää lehteä
järjestää opintoretkiä
välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta toimialaansa liittyviä tuotteita
edistää kotimaisten connemaraponien jalostusta aloittein ja tiedonannoin
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.

3 §
Yhdistys on avoin kaikille connemaraponeista kiinnostuneille. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaisia jäseniä ainaisjäseniksi, jotka suorittavat yhdistykselle ainaisjäsenmaksun, jonka jälkeen heillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Ainaisjäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen tai ainaisjäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen. Perhejäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen johtokunta voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi. Kunniajäsen on äänioikeutettu jäsen, jolla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

4 §
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 §
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6 §
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi – seitsemän muuta varsinaista jäsentä. Johtokunnan varsinaiset jäsenet valitaan kolmeksi toimikaudeksi. Kahtena ensimmäisenä vuonna eroaa arvan mukaan kaksi ja kolman-tena vuonna loput kaksi varsinaista jäsentä.
Puheenjohtajan kauden pituuden määrittäminen ja pj-kauden maksimipituus: Jos henkilö valitaan puheenjohtajaksi kesken johtokuntakauden, puheenjohtajuus jatkuu kauden loppuun. Sen jälkeen sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi vielä yhdeksi täydeksi kaudeksi, toisin sanoen kolmeksi vuodeksi. Maksimissaan puheenjohtajuus voi jatkua kerralla kuusi vuotta; sen jälkeen vaaditaan tauko.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kokoukset on mahdollista järjestää myös etäkokouksina.

Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä ovat läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä tai yksi heistä yhdessä sellaisen yhdistyksen johtokunnan jäsenen kanssa, jonka johtokunta on siihen määrännyt.

8 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle.

9 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä, maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §
Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kirjallisesti vähintään neljätoista päivää ennen kokousta.

11 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • kokouksen avaus
  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
  • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  • valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä joka kolmas vuosi varajäsenet
  • valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kuukauden pituinen. Päätökseen tarvitaan 2/3 enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa viimeinen yhdistyksen kokous päättää, millä tavoin yhdistyksen varat käytetään connemaraponien jalostuksen edistämiseksi Suomessa.

Muussa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Wii Glitter Duck 269 C (Innellan Kestrel 15 IC – Wii Angelgirl 196 C – Ardnasillagh O’Flaherty 5 C)

Saavutetut jäsenedut säilyvät.

Suomen Connemarayhdistys ry_rekisteriseloste