Yhdistyksen säännöt

Suomen Connemarayhdistys ry – Finska Connemaraföreningen rf

Yhdistyksen säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Connemarayhdistys ry Finska Connemaraföreningen rf. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirja- ja rekisteröimiskieli suomi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko valtakunta.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tehdä tunnetuksi maan connemaraponikantaa sekä käyttö- että jalostusponina rodun alkuperämaan periaatteiden ja rotumääritelmän mukaisesti, kuten myös lisätä kasvattajien tietoja ja taitoja.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan seuraavin toiminnoin

 • järjestää connemaraponeille näyttelyjä ja kilpailuja
 • jakaa palkintoja poneille ja kasvattajille
 • harjoittaa toimialaansa liittyvää tiedotus-, neuvonta-, esitelmätoimintaa ja järjestää kursseja jäsenilleen
 • julkaisee toimialaansa liittyvää lehteä
 • järjestää opintoretkiä
 • välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta toimialaansa liittyviä tuotteita
 • edistää kotimaisten connemaraponien jalostusta aloittein ja tiedonannoin

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.

3 §

Yhdistys on avoin kaikille connemaraponeista kiinnostuneille. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen johtokunta voi hyväksyä yhdistyksen varsinaisia jäseniä ainaisjäseniksi, jotka suorittavat yhdistykselle ainaisjäsenmaksun, jonka jälkeen heillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Ainaisjäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen tai ainaisjäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perhejäsen. Perhejäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen johtokunta voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi. Kunniajäsen on äänioikeutettu jäsen, jolla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

4 §

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 §

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja ja johtokunnan varsinaiset jäsenet valitaan kolmen vuoden toimikaudeksi.

Vuosittain erovuoroissa on kaksi johtokunnan varsinaista jäsentä. Johtokunnan varsinaisen jäsenen toimikausien määrää ei ole rajoitettu.
Puheenjohtajan kauden pituuden määrittäminen ja puheenjohtajakauden maksimipituus: jos henkilö valitaan puheenjohtajaksi kesken johtokuntakauden, puheenjohtajuus jatkuu jäljellä olevan kolmivuotiskauden loppuun. Maksimissaan sama henkilö voi toimia puheenjohtajana kuusi vuotta kerrallaan, sen jälkeen vaaditaan tauko.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Johtokunnan kokous on mahdollista järjestää myös etäkokouksena.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä ovat läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

8 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä, maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kirjallisesti vähintään neljätoista päivää ennen kokousta.

11 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 11. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta tai on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kuukauden pituinen. Päätökseen tarvitaan 2/3 enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi viimeinen yhdistyksen kokous päättää, millä tavoin yhdistyksen varat käytetään connemaraponien jalostuksen edistämiseksi Suomessa.

Muussa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Suomen Connemarayhdistys ry:n rekisteriseloste.